Kalite Politikamız

Kalite Politikamiz

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

KALİTE POLİTİKASI

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, misyonu ve vizyonu doğrultusunda, eğitim öğretim, araştırma-geliştirme, liderlik ve yönetişim, toplumsal katkı ve uluslararasılaşma alanlarında mükemmelliğe ulaşmak hedefiyle, kalite güvence sistemi ilkelerine ve sürekli iyileştirme anlayışına bağlılığını beyan ve taahhüt eder. Başta öğrenciler olmak üzere tüm paydaşlarının beklentilerini anlamak ve karşılamak için etkili iletişimi, eşitliği ve kapsayıcılığı temel alan yaklaşımlar benimseyerek sürdürülebilir hizmetler sağlamaya odaklanır. Topluma değer katmak ve sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmek amacıyla, eğitim ve araştırma faaliyetlerinin toplumsal ihtiyaçları karşılamaya yönelik olmasına özen gösterir. Uzun vadeli uluslararasılaşma stratejileri belirler ve uygular. Faaliyetlerinde yasa ve yönetmeliklere, etik kurallara ve kalite standartlarına uymayı esas alır. Bu beyan doğrultusunda, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Liderlik ve Yönetişim alanında

 • Kurum kültürünü kalite odaklı ve yenilikçi bir anlayışla geliştiren
 • Akademik ve idari süreçleri, kalite güvence sistemine entegre ederek sürekli öğrenmeye dayalı biçimde iyileştiren
 • Karar alma süreçlerine, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda tüm paydaşların aktif katılımını sağlayan
 • Kurumsal hedefleri ve hizmetleri, stratejik planlama ve performans programına dayalı olarak etkin bir şekilde geliştiren
 • Fiziksel mekânları estetik, pedagojik, insan odaklı, çevre dostu ve teknoloji destekli nitelikleri ile paydaşlara bütünsel bir deneyim ve farkındalık sunacak şekilde iyileştiren
 • Kurumsal hizmet ve süreçlerin dijital dönüşümünü önemseyerek bu alandaki olgunluk düzeyini geliştirmeyi benimseyen
 • Paydaşlarla iş birliğine dayalı olarak belirlenecek stratejiler çerçevesinde kurumun uluslararasılaşma düzeyini yükseltmeye odaklanan;

Eğitim Öğretim alanında

 • Eğitim öğretim programlarında uygulama, izleme, değerlendirme ve geliştirme ile süreç odaklı öğrenmeyi kurum kültürü olarak yerleştiren
 • Eğitim öğretim programlarının iyileştirilmesinde iç ve dış paydaş görüşlerini dikkate alarak uluslararası standartlarda güncel ve yenilikçi bir öğrenme deneyimi sunan
 • Ekip çalışması, liderlik, disiplinler arası çalışma, iletişim gibi geçişken becerileri gelişmiş, bilimsel gelişmelere katkı sunabilecek, araştırma odaklı mezunlar yetiştiren
 • Teorik bilgi ve mesleki uygulama yetkinliklerini, gerçek yaşam senaryoları ve interaktif öğrenme teknikleri ile destekleyerek eleştirel düşünme ve problem çözme yeteneklerini geliştiren
 • Öğrencilerin ihtiyaçlarını ve ilgilerini gözeten, başarıları için destek sağlayan, kapsayıcı eğitim öğretim ortamları oluşturan
 • Toplumun ihtiyaçlarını, sorunlarını analiz edip toplum ve çevre yararına, dezavantajlı grupları da gözeterek çözüm oluşturabilen mezunlar yetiştiren
 • Akreditasyon kültürünü benimseyerek eğitimde kalitenin artırılmasını sağlayan;

Araştırma-Geliştirme alanında

 • Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde yüksek standartları koruyan ve sürekli olarak iyileştirmeyi benimseyen
 • Etkin ve verimli bir araştırma ortamı yaratmak üzere gerekli insan kaynağı ve teknik alt yapıyı sürekli iyileştiren
 • Teknolojik ve yenilikçi gelişmeleri dikkate alarak araştırmacıların yetenek ve becerilerini artıracak eğitim, gelişim ve mentörlük programlarına erişimi sağlayan
 • Araştırma ve yayın etiği standartlarına uyan ve bilimsel dürüstlüğü koruyan
 • Üretken yapay zekâ destekli akademik yazıların güvenilirliğini, özgünlüğünü ve bütünlüğünü korurken maksimum şeffaflığı sağlayan
 • Ulusal ve uluslararası düzeyde işbirliği ağları oluşturan ve araştırma fonlarını etkin bir şekilde kullanan
 • Akademik, kamu ve özel sektör kurumlarıyla aktif iletişim hâlinde olan, paydaşlarıyla ortak projeler yürüten ve bilgi paylaşımını sağlayan
 • Araştırma sonuçlarını toplumla paylaşan ve etkileşimi artırmayı benimseyen
 • Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde etkin, adil ve verimli kaynak yönetimi uygulayan
 • Araştırmacılara mali destek ve laboratuvar altyapısı gibi kaynaklar sağlayan
 • Araştırma süreçlerini etkili, ölçülebilir ve şeffaf bir şekilde yöneten;

Toplumsal Katkı alanında

 • Eğitim programlarını toplumun ve alanın öncelikli ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte sürdüren ve ülkemizin ihtiyaç duyduğu alanlarda nitelikli insan kaynağı yetiştiren
 • Toplumsal sorumluluk bilinciyle bilime, sanata ve kültüre ulusal ve uluslararası düzeyde katkı sağlayan
 • İnsani ve etik değerlere bağlı olarak çevre duyarlılığı bilinciyle sürdürülebilir bir ekosistem için tüm paydaşların sosyal sorumluluk düzeyini geliştiren
 • Adil bir toplumda yaşama gayesiyle dezavantajlı grupları çok yönlü olarak destekleyen
 • Kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde toplumsal gelişmeye katkı sağlayan çalışmalar gerçekleştiren ve bunları politika yapıcı ve uygulayıcı paydaşlarla etkili bir biçimde paylaşan
 • Hayat boyu öğrenme kültürü kapsamında öğrencilerin kariyer gelişimlerini destekleyen ve üniversite ile kurdukları bağın mezuniyet sonrasında devamlılığını sağlayan;

Uluslararasılaşma alanında

 • Uluslararası literatüre ve güncel uygulamalara erişme imkânı sağlayan
 • Yabancı dilde ders ve program olanakları oluşturan
 • Öğrenci ve öğretim elemanlarının uluslararası işbirlikleri kurmalarını teşvik eden
 • Yabancı uyruklu öğrencilerin kültürel uyum ve dil becerilerini geliştirmeye yönelik programlar sunan
 • Öğrencilere yurt dışında staj, araştırma ve öğrenim imkânları sağlayan
 • Öğretim elemanlarının uluslararası projelere katılımını teşvik eden
 • Akademik personelin yurt dışındaki konferanslara katılımını teşvik eden
 • İdari personelin uluslararası düzeyde iş ortamı ve süreçlerini deneyimlemelerini destekleyen uluslararası dolaşım desteği sağlayan

bir kalite politikası benimseyerek, bu politikanın uygulanabilirliğini ve sürekliliğini sağlamaya odaklanmaktadır.