Rektörümüzden

Rektörümüzden

Değerli Üniversite Mensupları ve Sevgili Öğrenciler,

İnsan ve medeniyet odaklı yeni nesil devlet üniversitesi olan İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nin rektörü sıfatıyla sizleri selamlarken; üniversite, hizmet ve yönetim anlayışımızın önemli noktalarını paylaşmak isterim.

Çağımızda insanın her alanda ürettiği bilginin birliğini temsil eden “Üniversite”, bir kavram ve bir kurum olarak iyiyi, doğruyu ve güzeli kendine konu kılan bilimleri ve sanatları öğreten ve eğiten bir işleve sahiptir. Üniversite, bilginin ve davranışın birbirini tamamladığı ilkesinden hareketle, sağlıklı bireylerden teşekkül eden bir toplum için, eğitim ve öğretimin manevî ve ahlâkî değerlerle olan bağlantılarına da dikkat eder. Öte yandan bilgiyi yalnızca bir malumat olarak aktarmaz; yorumlar, yeniden üretir, teori ile pratik dengesini gözeterek yaratıcı bireyler yetiştirmeyi amaçlar; mensuplarına yerel ile evrensel olanın terkibine ilişkin sağlam ve doğru bir bakış açısı vermeyi hedefler.

Bize göre, bir üniversitenin varoluşunu mümkün kılan iki önemli unsur vardır: Öğrenciler ve akademisyenler. Başta rektör olmak üzere, tüm yönetim kademeleri ve idari personel, bu iki önemli bileşene hizmet vermek, işlerini kolaylaştırmak; “öğrenme, öğretme, üretme ve uygulama” yolculuğunda bu unsurlara hız katmak için görev alırlar. İşte bizim kılavuzluğumuzda üniversite yönetimimiz bu bilinç ve hedefle çalışacak, öğrencilerin donanımı  ve akademisyenlerin üretimi için onların en önemli yardımcıları olacaktır.

Öğrencilerimize, her türlü fikrin tartışılabildiği bir üniversite ortamını sağlamak en büyük emelimizdir. Hakikate; mütemadiyen devam eden bir arayış ve fikrî tartışmalar ile ulaşılacağını düşünen bizler için üniversite, genç zihinlerin ilim mayasıyla olgunlaştırılacağı yerdir. Özgürlüğün serbestiyet kadar mesuliyet olduğu fikrini öğrencilerimize benimsetmek ve bu doğrultuda akademik hayatlarına devam etmelerini sağlamak görevlerimiz arasındadır.

İstanbul Medeniyet Üniversitesinin aslî gayesi, Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu meslek sahiplerini ve ilim dünyasında söz sahibi olacak uzmanları yetiştirmektir. Bu da ancak yakın ve uzak hedeflerin şimdiden belirlenmesi ve bir plân dâhilinde hayata geçirilmesiyle mümkündür. Tavizsiz bir şekilde uygulanacak bu plân, halen şikâyetçi olduğumuz hususların zamanla ortadan kalkacağını bizlere gösterecektir.

Üniversitemizi medeniyet misyonuyla ve mensuplarını bilimsel güven ortamıyla buluşturmak; yeterli ve güçlü alt yapı, saygın ve seçkin akademik kadro, özgür çalışma ortamı, üretken iletişim ve etkin işbirliği sağlamak; herkesin kendini değerli hissedeceği, mensubiyetinden onur duyacağı, akademik ideallerini, bilim ve araştırma hayallerini gerçekleştireceği bir kurum oluşturmak; doğuyla batının, kuzeyle güneyin kavşak noktasında, düşüncenin ve tarihin kalbinin attığı bu coğrafyada geleneği geleceğe bağlayacak bir köprü var etmek için İstanbul Medeniyet Üniversitesini yeniden şekillendireceğiz.

Hepimizin el ve gönül birliği ile, kısa sürede;

“Serbestiyet ve mesuliyet zemininde yapılacak fikrî tartışmalarıyla özgür, değer, bilgi ve teknoloji üretimiyle özgün, inanç ve düşüncelere eşit ve adil yaklaşımıyla saygılı, bölgesine ve dünyaya ilgi duyma ve değer katma bilinciyle evrensel, kişisel huzur ve toplumsal refahı hedef alarak gelişimci ve engelsiz, insan ve öğrenci merkezli yerleşkesi ve yaklaşımlarıyla sosyal bir üniversite” oluşturmayı hedefliyoruz.

Mimarîsinden akademik kadrosuna, kütüphanesinden araştırma merkezlerine, sosyal mekan ve imkanlarından sanatsal ürünlerine kadar bu gaye doğrultusunda şekillenecek bir üniversitenin, asırlardır ısrarla telaffuz ettiğimiz “medeniyet”in teşekkülüne zemin ve iklim hazırlayacağından kuşkumuz yoktur.

Bu inanç ve düşüncelerle hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Prof. Dr. Gülfettin Çelik
Rektör