Haberler

Üniversitemiz Bulgaristan’da Tasavvufî Hayat Konulu Sempozyum Düzenliyor

11.09.2019

İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve Bulgaristan Millî Kütüphanesi müşterek organizasyonu olarak, 27-28 Eylül 2019 tarihlerinde Sofya’da “Uluslararası Köstendilli Süleyman Şeyhî Sempozyumu” düzenlenecektir. Sempozyumda hayatı ve bölgedeki etkileri ile ele alınacak olan Süleyman Şeyhî Efendi (ö. 1819-20), dinî-tasavvufî geleneği Balkan coğrafyasında temsil ederek burada Nakşibendî örf ve kültürünün yerleşmesine aracı olan önemli Osmanlı âlim ve mutasavvıflarından biridir.  

15 farklı üniversiteden 30’u aşkın uzman ve akademisyenin bildiri sunacağı ve bölgedeki tasavvufî hayatı hatırla(t)ma noktasında önemli bir rol icra edecek olan sempozyum programı aracılığıyla özelde Köstendilli Süleyman Şeyhî Efendi ve çevresi, genelde ise Osmanlı’dan bugüne bölgede etkili olan tasavvufî hayatın daha nitelikli bir şekilde anlaşılmasına akademik ve kültürel bir katkıda bulunmak amaçlanmaktadır.

Sempozyum hakkında detaylı bilgiye http://mlbcongress.org/ web sayfasından ulaşılabilir.

 

Sempozyum programı:

1. Oturum                                                                                       10.30 – 11.30

           Oturum Başkanı: Prof. Dr. İrfan Gündüz

Köstendilli Süleyman Şeyhî, Hayatı, Eserleri, Türk-İslam Edebiyatı ve Tasavvuf Geleneği İçindeki Yeri

Prof. Dr. Ali Yılmaz

Köstendilli Süleyman Şeyhi’de Marifetin İmkanı ve İfadesi

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Murat Özel

Köstendilli Süleyman Efendi'nin Tasavvuf Anlayışında Rüya

Prof. Dr. Necdet Tosun

2. Oturum                                                                                       11.45 – 12.45

         Oturum Başkanı: Prof. Dr. Necdet Tosun

Opportunities for the Investigation of Islamic Mysticism in Rumelia during the 16th Century in Shaykh Süleyman Küstendili's Work Bahrü’l-Velâye (Sea of Holiness)

Prof. Krassimira Mutafova

Köstendilli Süleyman Şeyhi’nin Bahrü’l-Velâye İsimli Eserinde Menkıbe Yorumları

Doç. Dr. Sezai Küçük

Câmî-i Rûm-ili! Köstendilli Süleyman Şeyhî’nin Zübdetü Nefahâti’l-Üns Adlı Eseri

Arş. Ömer Said Güler

3. Oturum                                                                                      14.00 – 15.00

            Oturum Başkanı: Doç. Dr. Sezai Küçük

Köstendilli Süleyman Şeyhî Efendi’nin Mektûbât-ı Erbaîn, Terkîbât-ı Erbaîn ve Te’vîlât-ı Erbaîn İsimli Üç Risalesi

Hadicet Ül Kübra Ürkmez

Köstendilli Süleyman Şeyhî Efendi’nin Princeton Ünv. Türkçe Yazmaları Bölümünde Bulunan Risâle-i Hakâik-i Aşk Adlı Eserinin Mahiyet ve Tanıtımı

Dr. Öğr. Üyesi Birol Yıldırım

Köstendilli Süleyman Şeyhî Efendi’nin Şerh-i Kelâm-ı Kibâr’ı

Dr. Ersin Durmuş

4. Oturum                                                                          14.00 – 15.00

   Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ali Yılmaz

Köstendilli Süleyman Şeyhî'de Âyet ve Hadislerin Tasavvufî/İşârî Yorumu

Doç. Dr. Ali Namlı

Köstendilli Süleyman Şeyhî’nin Yorum Tavrı: Farsça Bir Beyit Nasıl Anlaşılmalıdır?

Doç. Dr. Süleyman Gökbulut

Köstendilli Süleyman Şeyhî’nin Hadisleri Tercüme ve Yorumu İle İlgili Bir Değerlendirme (Te’vilâtü Erbaîn Adlı Eseri Özelinde)

Doç. Dr. Mustafa Canlı

5. Oturum                                                                         15.15 – 16.30

          Oturum Başkanı: Prof. Dr. İsmail Güleç

Köstendilli Süleyman Şeyhî'nin Şiir Dünyası

Prof. Dr. İsmail Güleç

Köstendilli Süleyman Şeyhî Divanı’nda Nakşibendîlik

Arş. Gör. Atila Gökdemir

Köstendilli Süleyman Şeyhî’nin Kaleminden Dile Gelen Bahar ve Çiçekler

Doç. Dr. Melek Dikmen - Dr. Öğr. Üyesi Kamile Çetin

Şeyhi Süleyman Efendi’nin Şeyh Bedrettin Yorumu

Arş. Gör. Ahmet Emin Saraç

6. Oturum                                                                                       15.15 – 16.30

        Oturum Başkanı: Doç. Dr. Ömer Karaoğlu

Bulgaristan'da Tarikat Yapıları

Doç. Dr. Gülberk Bilecik

Bulgaristan’daki Osmanlı Eserlerinin Dinî Amaçlı Kullanımı

Mehmet Emin Yılmaz (Yüksek Mimar)

Geçmişten Günümüze Filibe Tekkeleri

Mikail Türker Bal - Rum Ivanov

Osmanlı Arşiv Belgelerine Göre Bulgaristan’daki Halvetî Tekkeleri

Mehmet Cemal Öztürk

İstanbul Tekkeleri’nde Bulgaristan Kökenli Şeyhler

Dr. Adayı Mehmed Akif Köseoğlu

7. Oturum                                                                                      16.45 – 17.45

Oturum Başkanı: Prof. Krassimira Mutafova

Osmanlı Döneminde Bulgaristan Topraklarında Tasavvuf Görüşlerini İçeren Edebiyatın Dolaşım ve Etkisi

Dr. Nevena Gramatikova

Bulgarcaya Geçen Dinî Tasavvufi Türkçe Sözcükler

Dr. Öğr. Üyesi Abidin Karasu

Суфизъм и народна култура: наративи и ритуали, свързани с Йеди къзлар (по материали о Източните Родопи, Маниса и Тире)

доц. Божидар Алексиев

8. Oturum                                                                                         16.45 – 17.45

          Oturum Başkanı: Doç. Dr. Melek Dikmen

XVI. Yüzyılda Köstendil Sancağı ve Kazalarında Para Vakıfları

Dr. Öğr. Üyesi Musa Sezer

Muslim Mystical Books Preserved in Waqf Libraries in Bulgaria Lands during the Ottoman Rule (15th - 19th Centuries)

проф. дин Орлин Събев

19. Yüzyılda Köstendil Tekkeleri Gelir ve Giderleri

Arş. Basri Çalışkan

9. Oturum                                                                                         18.00 – 19.15

          Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ahmet Kala

Sofya ve Silistre'de Bulunan Müberrat Vakıfların Yerel Sosyal Hizmet Fonksiyonları

Dr. Öğr. Üyesi Üzeyir Serdar Serdaroğlu

Köstendil Livasında Tekke ve Zaviye Vakıflarının Değerlendirilmesi

Dr. Öğr. Üyesi Huriye Emen

Osmanlı Dönemi Nakşibendi Örf ve Kültürünün İktisadi Görüşleri Üzerine Bir Deneme

Doç. Dr. Ömer Karaoğlu

Saru Saltuk Kimdir ve Babadağı'nda Bulunan Türbe ve Zaviye Vakfının İşlevleri

Doç. Dr. Vedat Turgut