Duyurular

Uluslararası Dil, Düşünce ve Din Bilimleri Kongresi

16.05.2018

ULUSLARARASI DİL, DÜŞÜNCE VE DİN BİLİMLERİ KONGRESİ
8-10 KASIM 2018, MARDİN
Sosyal bilimlerin en belirgin üç sahasını oluşturan dil, düşünce ve din varoluşundan itibaren
insanlığın temel hususiyetleri olan konuşma, kavrama ve inanmaya tekabül eden disiplinlerdir. Dil,
gündelik iletişimden gramatik tartışmalara kadar uzanan geniş bir yelpaze içerisinde, edebiyattan
diğer bilimsel ürünlere varıncaya dek her alana sirayet eden bir çalışma sahasıdır. İnanç ise günlük
yaşamda karşılaşmış olduğumuz ve belli bir güvene dayalı bir inanmadan, doğa veya doğaüstü
boyutlara ulaşıncaya kadar varıp giden bir konu olup teoloji ve ilahiyat alanı olarak ifadesini bulur.
Felsefe ise insanın sistematik düşünme eylemini ifade etmesi açısından meta bir bakış olmakla
birlikte genelde varlık, bilgi ve aksiyon üzerine yoğunlaşan bir disiplindir. Felsefe bir açıdan dil ve
ilahiyat alanını da ele alır, inceler ve sorgular. Dil, düşünce ve din, bir açıdan da insanlığın hem
evrensel hem de yerel boyutlarını ifade eder. Bünyelerinde herkesi ilgilendiren sorunsalları
barındırdığı gibi sadece kendine özgü problemleri de bulundurur.
Bu ana çerçeve etrafında dil, düşünce ve din alanlarındaki konuların ele alınacağı, sorun,
problem ve konuları açısından irdeleneceği, çözüm ve önerilerin sunulacağı beklenen “Uluslararası
Dil, Düşünce ve Din Bilimleri Kongresi” aynı zamanda Mardin Artuklu Üniversitesinin
farklılaştığı ve ihtisaslaştığı sosyal bilimler alanlarını hedef alır.
Mardin Artuklu Üniversitesi, kadim Harran-Nisibis/Nusaybin Bilim ve Düşünce
Okullarının asırlarca varlığını sürdürdüğü, ilimler tarihinde bir zamanlar medeniyetlerin oluşmasına
zemin hazırladığı bir havzada bulunmakta, çok dilli, çok kültürlü ve çok inançlı yapısıyla öne
çıkmaktadır. Türk dili ve Edebiyatının yanı sıra Süryanice, Arapça, Kürtçe, Farsça ile Çağdaş Türk
Lehçeleri ve İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında eğitim ve ihtisaslaşmayı aktif halde yapmakta olan
Mardin Artuklu Üniversitesi, kültürel, sosyal ve siyasal alana katkı sağlayacağı düşünülen Ermenice
ve İbranice ile ilgili çalışmalara da hazırlıklar yapmaktadır. Bölgenin tarihsel süreçte din, bilim ve
felsefenin önemli merkezlerinden biri olması nedeniyle üniversitemiz, başta “İslam Bilim Tarihi”
olmak üzere felsefe ve düşünce tarihi alanlarında çalışmaların üst seviyelerde yapılması gerektiğine
inanmakta, İslam dini başta olmak üzere semavi ve diğer kadim dinler ile inançlara dair
araştırmaları akademik düzeyde sürdürmeye destek vermektedir.
Bütün bu alanlarda ihtisaslaşmış bir üniversite olması hasebiyle Mardin Artuklu
Üniversitesi genelde sosyal bilimler, özelde ise diller, felsefe ve düşünce tarihi ile ilahiyat
alanlarında farklılaşma ve ihtisaslaşmada öncü olma gayretlerini sürdürmekte bu konularda
bilimsel çalışmalara yeni ve farklı bir yaklaşımla ivme kazandırma çabasındadır. “Uluslararası Dil,
Düşünce ve Din Bilimleri Kongresi” de bu vizyon ve misyonun icrasında önemli adımlardan biri
olarak bilim dünyasının çalışmalarını ortaya koymasına fırsat tanımakta ve bu alana katkıya davet
etmektedir.
Konu Başlıkları:
1. Dil Bilimleri
a. Dil Düşünce İlişkisi
b. Dil-Toplum İlişkisi
c. Multilingualism (Çok Dillilik)
d. Dil, Sanat ve Edebiyat
2
e. Dil ve Yorum
f. Evrensellik-Yerellik Çerçevesinde Dil
2. Düşünce Bilimleri
a. Düşünce ve Bilim İlişkisi
b. Düşünce Tarihi ve Ekolleri
c. Düşünce, Toplum ve Sanat
d. Düşünce ve İnsan
e. Düşünce ve Yorum
f. Davranış Bilimleri
3. Din Bilimleri
a. Din İlimleri
b. Din, İnsan ve Toplum
c. Din, Felsefe ve Bilim İlişkisi
d. Din ve Çoğulculuk
e. Din ve Yorum
KONGRE KURULLARI
Onur Kurulu
Prof. Dr. Ahmet Ağırakça, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü
Mustafa Yaman, Mardin Valisi
Koordinatör
M. Nesim Doru, Doç. Dr., Mardin Artuklu Üni.
Ömer Bozkurt, Doç. Dr., Mardin Artuklu Üni.
Düzenleme Kurulu
Abdurrahman Adak, Doç. Dr., Mardin Artuklu Üni.
Abdurrahman Demirci, Dr., Mardin Artuklu Üni.
Ahmet Akbaş, Dr., Mardin Artuklu Üni.
Caner Yelbaşı, Dr., Mardin Artuklu Üni.
Fikret Özçelik, Dr., Mardin Artuklu Üni.
Hadra Kübra Erkınay, Dr., Mardin Artuklu Üni.
Halis Sakız, Dr., Mardin Artuklu Üni.
İbrahim Aldibou, Doç. Dr., Mardin Artuklu Üni.
Kamuran Gökdağ, Dr., Mardin Artuklu Üni.
Kutlu Akalın, Dr., Mardin Artuklu Üni.
M. Fatih Kılıç, Dr., Mardin Artuklu Üni.
Nadir Edelbi Dr., Mardin Artuklu Üni.
3
Selim Öncü, Öğr. Gör., Mardin Artuklu Üni.
Yunus Cengiz, Doç. Dr., Mardin Artuklu Üni.
Sekreterya
Abdulkadir Eligül-Ahmet Kırkan-Burcu Ece Erkınay-Büşra Ataker-Elif Atlı
Ömer Faruk Doğangül-Musab Koparal-Sedat Bingöl-Siracettin Arslan- Şeyhmus KurtBilim
Kurulu
Abdallah Ali Alsifi, Prof. Dr., Universıty of Jordan (Ürdün)
Abdel Salam Ahmed Abdusamha, Doç. Dr., United Arab Emarites (BAE)
Abdullah Kahraman, Prof. Dr., Marmara Ü.
Abdulkadir Çüçen, Prof. Dr., Uludağ Ü.
Abdulwahab Khalid Musa, Doç. Dr., Zakho University (Irak)
Ahmet Ağırakça, Prof. Dr., Mardin Artuklu Ü.
Ahmet Erkol, Prof. Dr., Mardin Artuklu Ü.
Alparslan Açıkgenç, Prof. Dr. Üsküdar Ü.
Andrea Bernardoni, Prof. Dr., Galileo Institute
Aynur Özfırat, Prof. Dr., Mardin Artuklu Ü.
Bilal Çakıcı, Doç. Dr., Ankara Ü.
Emin Çelebi, Prof. Dr., İnönü Ü.
Emin Erkan, Prof. Dr., Şırnak Ü.
Enbiya Yıldırım, Prof., Dr. Ankara Ü.
Erdoğan Boz, Prof. Dr., Eskişehir Osmangazi Ü.
Eyüp Baş, Prof. Dr., Ankara Ü.
Eyüp Tanrıverdi, Prof. Dr., Dicle Ü.
Fethi Ahmet Polat, Prof. Dr., Muş Alparslan Ü.
George Grigore, Prof. Dr., Bucharest Üni. (Romanya)
George Hewitt, Prof. Dr., SOAS, Londra Üniversitesi (İngiltere)
Gürbüz Deniz, Prof. Dr., Ankara Ü.
Hakan Poyraz, Prof. Dr., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Ü.
Herman Teule, Prof. Dr., KU Leuven U. (Belçika)
Hisman S. Alkadi, Doç. Dr., King Saud Ü. (Suudi Arabistan)
Hüseyin Gazi Topdemir, Prof. Dr., Muğla Sıtkı Koçman Ü.
Hüseyin Haşimi Güneş, Prof. Dr., Mardin Artuklu Ü.
İbrahim Çapak, Prof. Dr., Bingöl Ü.
İbrahim Özcoşar, Prof. Dr., Mardin Artuklu Ü.
Khaled Abouelfadl İbrahim Ahmed, Dr., Islamic University (Uganda)
4
Mahfuz Söylemez, Prof. Dr., İstanbul Ü.
Mehmet Bayrakdar, Prof. Dr., Yeditepe Ü.
Mehmet Cemal Oğuz, Prof. Dr., Mardin Artuklu Ü.
Mehmet Önal, Prof. Dr., İnönü Üni.
Musa Kazım Arıcan, Prof. Dr., Yıldırım Beyazıt Ü.
Müfit Selim Saruhan, Prof. Dr., Ankara Ü.
Nazım Hasırcı, Prof. Dr., Dicle Ü.
Qeys Kakil Tofîq, Prof. Dr., Soran University (Irak)
Sardar Ehmed Gerdî, Prof. Dr., Selaheddîn University (Irak)
Sibel Derviş, Prof. Dr., Mardin Artuklu Ü.
Yadgar Resûl Balekî, Dr., Soran University (Irak)
Yusuf Doğan, Prof. Dr., Cumhuriyet Ü.
Yusif Şerîf Se'îd, Prof. Dr., Selaheddîn University (Irak)
Önemli Tarihler
Bildiri özeti göndermek için son tarih: 01 Haziran 2018
Kabul edilen bildirilerin duyurulması: 22 Haziran 2018
Kongreye kesin kayıt yaptırmak için son tarih: 06 Temmuz 2018
Tam metin göndermek için son tarih: 01 Ekim 2018
Kongre programının ilanı: 31 Ekim 2018
Kongre tarihi: 08-10 Kasım 2018
Sunum Dilleri
Türkçe, İngilizce, Arapça ve Kürtçe
Katılım Ücretleri
Kongre katılım ücreti: 300 TL1
Yurtdışı katılım Ücreti: 100 Amerikan Doları
Katılımcıların konaklama ve ağırlama ücretleri Kongre Komitesi tarafından karşılanacaktır. (Birden
çok yazarlı tebliğlerin sadece ilk yazarının konaklama ve ağırlama ücretleri karşılanacaktır)
Sponsorlar
Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Dicle Kalkınma Ajansı, Güneydoğu
Anadolu Bölgesi Kalkınma İdaresi Başkanlığı (GAP), Mardin Büyükşehir Belediyesi
İletişim:mardinkongre2018@artuklu.edu.tr, www.artuklu.edu.tr/mardinkongre