Duyurular

Sosyal Bilimleri Enstitüsü 2018-2019 100/2000 YÖK Doktora Burs Programı Başvuru ve Kabul Koşulları

31.08.2018

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİYESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI
100/2000 YÖK DOKTORA BURS PROGRAMI BAŞVURU VE KABUL KOŞULLARI

1-T.C vatandaşı olmak.

2-Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonları ile Devlet veya Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının öğretim elemanı kadrolarında çalışmıyor olmak.

3-Kamu görevinden çıkarılmamış olmak veya olağanüstü hal döneminde alınan tedbirler nedeniyle görevlerine son verilmemiş olmak

4-Halen yükseköğretim kurumunda doktora eğitimine devam ediyorsa tez aşamasına geçmemiş olmak.

5-Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplarla irtibatı bulunmamak.

6-Doktora Programına yüksek lisans diploması ile başvuranlar için başvurulan ALES puan türünde en az 70 puana sahip olmak.

7-Doktora programı için yüksek lisans derecesine, bütünleşik doktora programı için lisans derecesine sahip olmak.

8-Doktora Programına Lisans diploması ile başvuru yapan adayların mezuniyet notunun 4 tam not üzerinden en az 3, ALES’ten ise başvurulan puan türünde en az 80 puana sahip olması gerekmektedir

9-Bütünleşik doktora için başvuru yapacak adaylar lisans eğitimini yurtdışında tamamlamışlarsa ve mezuniyet notu, 4’lük sistemde değilse YÖK Dönüşüm tablosundaki karşılıkları değerlendirilecektir

10-Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 65 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen geçerlilik süresi bulunan uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur. ÜDS- YDS-YÖKDİL-E-YDS sınavlarının geçerlilik süreleri sınav sonuçlarının açıklanma tarihinden itibaren 5 yıldır.

11- Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

12- Adayların başarı notunun hesaplanmasında; ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %20’si, mülakat ve/veya yazılı sınav notunun %30’u toplanarak elde edilen puana göre yapılır. Elde edilen bu puanın başarı değerlendirmesine alınabilmesi için en az 65 olması gerekir.

13- Doktora bursu programına başvuran adayların mülakat sınavına girmesi ve mülakat sınavına nüfus cüzdanı ile gelmesi zorunludur. Adayların, başvuru koşullarını ve kontenjan şartlarını sağladıkları belgelerini mülakat sınavına getirmeleri gerekmektedir.

14- Mülakata girmeyen adayların başvurusu geçersiz sayılır.

15- Mezuniyet notu sadece 100’lük sistem olan adaylar 100’lük notunu gireceklerdir. Mezuniyet notu sadece 4’lük sistem olan adaylar 4’lük notunu gireceklerdir.(4’lük sistem notunu giren adayların notları sistem tarafından otomatik olarak YÖK dönüşüm tablosundan 100’lük nota çevrilecek olup, mezun olunan üniversitenin dönüşüm tablosu kabul edilmeyecektir. Transkriptinde hem 4’lük hem de 100’lük notu bulunan adaylar istediği notunu tercih edeceklerdir. Diğer not sistemlerine sahip olan adayların transkript notları (5’lik, 6’lık …v.s) YÖK Dönüşüm tablosundaki 100’lük karşılıkları dikkate alınacaktır

DOKTORA BURS PROGRAMI ALT ALANLARINA BAŞVURU YAPACAKLARIN ALAN BAZINDA ALES PUAN TÜRLERİ

Anabilim Dalı

Alt Alan

Kontenjan

ALES Puan  Türü

Felsefe

İslam Felsefesi

5

SÖZ/EA/SAY

Tarih

Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyet Tarihi

3

SÖZ

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Siyaset Psikolojisi

3

SÖZ/EA/SAY

İktisat

Sağlık Ekonomisi

3

EA

BAŞVURU ve MÜLAKAT SINAVINA İLİŞKİN BİLGİLER

Online Başvuru Tarihleri ve Başvuru Adresi

31 Ağustos-05 Eylül 2018 (Saat: 23.59’a kadar)

Online Başvuru Sıralamalarının İlan Tarihi ve Saati

06 Eylül 2018

Online Başvuru Sıralamalarının İlan Adresi

http://sbe.medeniyet.edu.tr/tr

Mülakat Tarihi, Saati ve Yeri

06 Eylül 2018, Saat: 10.00, İlgili Anabilim Dalı Başkanlıkları

Mülakat Sınavının Açıklanma Tarihi

07 Eylül 2018

Mülakat Sonuçlarının İlan Adresi

http://sbe.medeniyet.edu.tr/tr

KAYIT TARİHLERİ ve KAYIT YERİNE İLİŞKİN BİLGİLER

Kesin Kayıtlar - ASIL

10-11 Eylül 2018 (2 Gün)

Kesin Kayıtlar -YEDEK

12 Eylül 2018 (1 Gün)

Kayıt Yeri

İstanbul Medeniyet Üniversitesi  Sosyal Bilimler Enstitüsü Güney Yerleşke

BAŞVURU ESNASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1.Başvuru esnasında yapılan yanlışlıklardan başvuruyu yapan aday sorumludur. Her ne sebeple olursa olsun (adayın hatasıyla, bilgi eksikliğiyle, online sisteme yanlış/hatalı bilgi girilmesi v.b. nedenlerle) yapılan yanlış başvuru sonucunda gerçekleşen tüm işlemler iptal edilir.

2. Online başvuru esnasında bilgi girişleri dikkatli bir şekilde yapılmalıdır. İstenilen belgelere ilişkin olarak kasten veya sehven yanlış beyanda bulunanlar ile belgelerde tahribat yapanların, sınavlarda başarılı olsalar dahi kayıtları yapılmaz.

KESİN KAYIT ESNASINDA İSTENİLEN BELGELER

1.Yüksek lisans diploması veya çıkış belgesinin aslı ya da üniversitece onaylı örneği ve fotokopisi. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adayların diploma ya da mezuniyet belgelerinin, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca düzenlenen denklik belgesi ile birlikte ibraz edilmesi zorunludur.

2.Yüksek lisans mezuniyet derecesini gösterir not tablosu (transkript) belgesinin aslı veya üniversitece onaylı örneği ve fotokopisi. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, transkript belgesini onaylı Türkçe tercümesi ile birlikte ibraz etmesi zorunludur.

3. ALES veya eşdeğer sınav sonuç belgesinin aslı veya internet baskısı.

4. ÜDS, KPDS veya eşdeğer sınav sonuç belgesinin aslı veya internet baskısı.

5. Son altı ayda çekilmiş vesikalık fotoğraf (4,5x6 Cm.) (2 adet)

6. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

7. Adli Sicil Kaydı

8. SGK Hizmet Dökümü

KESİN KAYITTA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1.Adayların kesin kayıt için yukarıda belirtilen belgeleri plastik kapaklı dosya içerisinde Enstitüye teslim etmeleri gerekmektedir

2.Kesin kayıt için gerekli belgeler, kayıt tarihlerinde Enstitü Müdürlüğüne şahsen elden teslim edilecektir.

3.Posta ile kayıt yapılamaz.

4. Gerçek dışı bilgi ve belgelere göre aday kaydı veya kesin kaydı yapılmış öğrencilerin kaydı silinir.

5. Belirtilen tarihlerde kesin kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.