Duyurular

Güney Yerleşke Kantin İhalesi

27.08.2019

                                                                         İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ (Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı)

NO

İLİ

İLÇESİ

MAHALLE

CİNS

PAFTA

ADA

PARSEL

KİRAYA VERİLECEK Y.ÖLÇÜM (m²)

KİRA SÜRESİ

KİRALAMA AMACI

İLK YIL TAHMİNİ KİRA BEDELİ(TL)

GEÇİCİ TEMİNATI (TL)

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

1

İstanbul

Kadıköy

Merdivenköy Mevkii Dumlupınar Mah.

Arsa

194

1270

12

314,00

3 (Üç) Yıl

Güney Yerleşke Kantin İşletme Hakkını kullanmak üzere

216.000,00

6.480,00

06.09.2019

10:00

Madde 1-  Yukarıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen İstanbul ilinde bulunan mülkiyeti İstanbul Medeniyet Üniversitesine ait  taşınmazın kiralama ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile hizasında gösterilen tarih ve saatte İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğü Kuzey Yerleşke F Blok 2. Katta   (Ünalan Mah. Ünalan Sok. D-100 Karayolu yanyol 34700 Üsküdar/İSTANBUL) bulunan İhale Salonunda toplanacak olan komisyon huzurunda yapılacaktır.

Madde 2- Kira Şartnamesi ve eklerinin görülmesi ve temini: İhale dokümanı bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların Kira Şartnamesi satın alması zorunludur.

 1.  Kira Şartnameleri ve eklerinin görülebileceği ve alınabileceği yer: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Kuzey Yerleşke K Blok Zemin Kat (Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı)

 b. Teklifler, ihale komisyonuna 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 46. maddesindeki usullere göre verilecektir.

c.  Kira Şartnamesi satış bedeli : 150,00 TL

Madde 3- Kira şartnamesindeki genel ve özel şartların tüm maddelerini okunduğu kabul edildiğini beyan etmesi ve imzalanması mecburidir.

Madde 4- İhaleye katılmak için başvuracak müstecirlerde aranılacak şartlar ile ihale komisyonuna ibraz etmeleri gereken belgeler sıralanmıştır. 

İhalelere Katılabilmek İçin;                                                                                                                                                                                                                                               

a) İsteklinin gerçek kişi olması halinde;

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • İsteklinin, ikametgah Beyanının sunulması,
 • Geçici teminatı yatırmış olması, (Geçici teminat olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26.maddesinde sayılan değerler verilebilir. Teminat mektupları aynı Kanunun 27.maddesine uygun olarak tanzim edilmelidir.)
 • İstekli adına vekaleten ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişinin/kişilerin noterlikçe tasdik edilmiş istekli adına temsile yetkili olduğunu ve olduklarını gösterir vekaletname aslı veya fotokopisi ile imza sirkülerinin dosyasından sunulması,
 • Gerçek kişinin sabıka kaydının olup olmadığına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından ve e-Devlet platformundan alınan Adli Sicil Belgesini ihale teklif dosyasında sunmalıdır, (Asıl belgenin son altı ay içinde alınmış olması şarttır.)
 • İşletme Hakkı Şartnamesinde belirtilen tüm hükümlerin kabul edilmesi,
 • Bu kira şartnamesinin her sayfası müstecir tarafından kaşelenip, imzalanarak ihale dosyasında sunulacaktır.
 • İhale tarihinin bulunduğu ayda alınmış olan SGK prim borcu ve vergi borcu olmadığını gösterir belgenin ihale dosyasında sunulması
 • İhaleye katılacak olanların şartnameyi aldığına ilişkin dekont veya belgeyi ihale dosyasında sunmak zorundadır.

b) İsteklinin Tüzel kişi olması halinde;

 • Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişinin/kişilerin, noterlikçe tasdik edilmiş, tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu/olduklarını gösterir vekaletname ve imza sirkülerinin fotokopisi,
 • Ana sözleşmelerinin yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesi örneğini,
 • Geçici teminatı yatırmış olması, (Geçici teminat olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26.maddesinde sayılan değerler verilebilir. Teminat mektupları aynı Kanunun 27.maddesine uygun olarak tanzim edilmelidir.)
 • Şirket müdürünün sabıka kaydının olup olmadığına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından ve e-Devlet platformundan alınan Adli Sicil Belgesini ihale teklif dosyasında sunmaları, (Asıl belgenin son altı ay içinde alınmış olması şarttır.)
 • İşletme Hakkı Şartnamesinde belirtilen tüm hükümlerin kabul edilmesi,
 • Bu kira şartnamesinin her sayfası yüklenici tarafından kaşelenip, imzalanarak ihale dosyasında sunulacaktır.
 • İhale tarihinin bulunduğu ayda alınmış olan SGK prim borcu ve vergi borcu olmadığını gösterir belgenin ihale dosyasında sunulması.
 • İhaleye katılacak olanların şartnameyi aldığına ilişkin dekont veya belgeyi ihale dosyasında sunmak zorundadır.

c) Sabıka kaydı bulunan kişiler ihaleye katılamazlar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Geçici teminatın nakit olarak ödenmesi halinde İstanbul Medeniyet Üniversitesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, Ziraat bankası, Çemenzar Şubesi nezdindeki  TR22 0001 0009 0058 8569 1950 01 Nolu hesabına açıklama kısmında ihaleye ait geçici teminat olduğu belirtilerek yatırılır. Bu yolla teminat yatıran istekliler dekontun aslını ihale dosyasına eklerler. Geçici teminat tutarı ihale edilecek taşınmaz bilgilerinin hizasında gösterilmiştir.

İhaleye katılmak isteyen gerçek ve tüzel istekliler, 4. Maddede yer alan belgeleri hazırlayarak İhale Komisyon Başkanlığına ihale saatine kadar teslim edeceklerdir.

Madde 5- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.