Duyurular

Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı Çağrısı

09.08.2017

Katılım Öncesi AB Yardım Aracı (IPA)nın 2014-2020 yıllarını kapsayan ikinci döneminde sivil toplum kuruluşlarına yönelik mali yardımlar “sivil tolum alt sektörü” altında bir araya getirilmiş ve sektörün finansmanına yönelik toplam 190 milyon Avro kaynak ayrılmıştır. Bu doğrultuda, IPA II Sivil Toplum Alt Sektörü altında finansa edilen projelerden biri olan ve AB Bakanlığı tarafından yürütülen Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programının çağrısı 03 Temmuz 2017 tarihinde açılmıştır. İlgili hibe programı kapsamında uygulanacak projeler vasıtasıyla sivil toplum kuruluşlarına yönelik yasal ve finansal çerçevenin iyileştirilmesi,  kamu kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Üç kurumun bir araya gelerek başvuruda bulunabileceği programda üniversiteler ve belediyeler ortak olarak yer alabilmektedirler.

Bu Teklif Çağrısının genel hedefi, STK’ların politika belirleme ve karar alma süreçlerine daha aktif demokratik katılımı vasıtasıyla sivil toplumun gelişiminin desteklenmesidir.

Bu Teklif Çağrısının özel hedefleri, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini güçlendirmek ve sivil toplum kuruluşları ile aktivistlerin kapasitelerini ve aralarındaki ağları geliştirmektir.

Bu Teklif Çağrısı kapsamında verilecek hibe aşağıda belirtilen alt ve üst sınırlar arasında olmalıdır:

- Asgari hibe miktarı: 250.000 AVRO

- Azami hibe miktarı: 500.000 AVRO

Bu Teklif Çağrısı kapsamında verilecek hibe aşağıda belirtilen projenin uygun maliyetler toplamının alt ve üst yüzdeleri arasında olmalıdır:

Asgari yüzde:  Projenin uygun maliyetler toplamının %50’si.

             - Azami yüzde:  Projenin uygun maliyetler toplamının %90’ı.

Hibe almaya hak kazanabilmek için, Başvuru Sahibinin aşağıdaki koşulları sağlaması gerekmektedir:

      - Tüzel kişiliğe sahip olması, ve

- Kuruluş yeri;  bir Avrupa Birliği üye ülkesi veya Türkiye veya IPA Tüzüğü kapsamındaki bir ülke olması, ve

- Eş-başvuran(lar) ve bağlı kuruluş(lar)la birlikte projenin hazırlanması ve yönetiminden doğrudan sorumlu olması, aracı olarak faaliyet göstermemesi, ve

- Türkiye’deki sivil toplum kuruluşu (STK) (dernek ve vakıflar ile dernek ve vakıfların federasyon veya konfederasyonları), veya

- AB üye ülkelerinde veya Türkiye hariç diğer uygun ülkelerdeki yerel STK’lar  (dernek ve vakıflar ile kar amacı gütmeyen şirketler/yardım kurumları olarak kurulmuş dernekler, vakıflar ve bunların federasyon ve konfederasyonları)  olması gerekmektedir.

Eş-başvuran(lar) projenin tasarımına ve uygulamasına katılırlar ve giderleri de Başvuru Sahibinin giderleri gibi uygun gider olarak değerlendirilir.

Eş-başvuran(lar), Başvuru Sahibi ile aynı uygunluk kriterlerini taşımak zorundadır.

Aşağıdaki kurumlar eş-başvuran olarak kabul edilir:

  •          Üniversiteler
  •          Belediyeler

Projenin planlanan süresi 18 aydan az, 24 aydan fazla olamaz. Proje faaliyetleri Türkiye’de yürütülmelidir.

Ön Tekliflerin teslimi için son tarih 6 Ekim 2017 saat 17.00’dir.  Başvurular Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB)’ne elden veya posta ile yapılmalıdır.

Çağrı ile ilgili başvuru formları ve detaylı bilgi için: http://www.cfcu.gov.tr/tr/article/65021 ve http://www.cfcu.gov.tr/tr/article/65034